FedCSIS 2016

Tegoroczna edycja FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach 11-14 września. Udział w konferencji zgłosiło 355 naukowców i praktyków z całego świata. Będą oni uczestniczyli w 31 wydarzeniach – konferencjach, warsztatach i sympozjach poświęconych technologiom informatycznym.

Na tegoroczną konferencję nadesłano aż 527 prac, w tym 512 artykułów naukowych, z których każdy został zrecenzowany przez co najmniej dwóch ekspertów z komitetów programowych. Jedynie 132 artykuły zostały zaakceptowane jak tzw. full regular papers. Akceptacja na tym poziomie (około 25%) odzwierciedla wysoką jakość konferencji i uznanie w świecie nauki. Na konferencji zostanie też zaprezentowanych ponad 140 tzw. short papers oraz position papers.

Artykuły prezentowane na konferencji publikowane są w prestiżowym IEEE Xplore Digital Library i są następnie indeksowane przez najważniejsze agencje rankingowe, w tym Thomson Reuters Web of Science (oznacza to przyznawanie 15 punktów MNiSW), a także w SCOPUS oraz DBLP. Równocześnie materiały konferencyjne są publikowane w czasopiśmie „Annals of Computer Science and Information Systems” (ACSIS). Wydawnictwo ACSIS pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem było przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56.54 pkt. Rozszerzone i uzupełnione wersje najlepszych artykułów są zapraszane do pokonferencyjnych publikacji w tomach serii wydawniczych Springera (takich jak „Studies in Computational Intelligence”, „Advances in Intelligent Systems and Computing”, „LNCS Transactions on Rough Sets”) oraz renomowanych czasopismach międzynarodowych.

Na FedCSIS 2016 składa się 7 głównych bloków tematycznych, w ramach których przewidziano po kilka szczegółowych wydarzeń.

I. 11th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA'16)

Pierwszy blok tematyczny dotyczyć będzie badań w zakresie sztucznej inteligencji i jej zastosowań.

Sympozjum AAIA organizowane jest przy współpracy International Fuzzy Systems Association, European Society for Fuzzy Logic and Technology, Polish Neural Networks Society oraz International Rough Set Society.

W ramach sympozjum zaplanowano następujące warsztaty:

W ramach sympozjum AAIA przewidziano tradycyjnie już przeprowadzenie trzech konkursów. Pierwszy z nich dotyczyć będzie eksploracji danych (data mining). W tym roku zespoły z całego świata rywalizować będą w analizie danych pochodzących z kopalni węgla i przewidywaniu na tej podstawie występujących wstrząsów sejsmicznych. Podobnie, jak w latach ubiegłych zaplanowano także przyznanie Nagrody im. Profesora Zdzisława Pawlaka autorom najlepszych prac naukowych w dwóch kategoriach: dla naukowców i studentów. Wręczona zostanie również nagroda International Fuzzy Systems Association dla najlepszych młodych naukowców.

II. Computer Science & Systems (CSS)

Drugi duży blok tematyczny w ramach FedCSIS 2016 stanowi forum wymiany myśli w sferze informatyki technicznej i systemów informatycznych. Obejmuje to zarówno kwestie bliskie inżynierii, jak i zagadnienia związane z oprogramowaniem.

W ramach tego bloku przewidziano następujące wydarzenia:

III. Education, Curricula & Research Methods (ECRM)

Trzeci blok tematyczny konferencji FedCSIS poświęcony jest edukacji.

Złożą się na niego dwa wydarzenia:

IV. 4th International Conference on Innovative Network Systems and Applications (iNetSApp'16)

Czwarty blok tematyczny konferencji FedCSIS poświęcony będzie technologiom sieciowym.

W ramach tej konferencji przewidziano następujące wydarzenia:

V. Information Technology for Management, Business & Society (IT4MBS)

Piąty blok tematyczny będzie poświęcony zastosowaniu informatyki w zarządzaniu, biznesie i usługach opiekuńczych.

W skład tego bloku wejdą następujące wydarzenia:

VI. Joint Agent-oriented Workshops in Synergy (JAWS)

Szósty blok konferencji dotyczyć będzie zagadnień programowania agentowego.

W ramach tego bloku tematycznego przewidziano dwa wydarzenia:

VII. Software Systems Development & Applications (SSD&A)

Ostatni blok konferencji FedCSIS skoncentrowany będzie na zagadnieniach związanych z inżynierią oprogramowania i wytwarzaniem oprogramowania, które będzie niezawodne oraz bezpieczne.

W tym bloku tematycznym zaplanowano następujące wydarzenia:

· 1st Symposium on Balancing Traditional and Modern Software Process Approaches (BTMSPA'16) – sympozjum poświęcone sposobom na łączenie tradycyjnych podejść do procesu tworzenia oprogramowania i najnowszych trendów w tym obszarze;

· 4th Workshop on Model Driven Approaches in System Development – warsztat na temat metody tworzenia oprogramowania opartego na modelu;

· 4th Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation (MDASD'16) – konferencja dotycząca usług i aplikacji wspomagających interakcję człowiek-maszyna;

· The 36th IEEE Software Engineering Workshop (SEW-36) – najstarsze na swiecie warsztaty poswiecone inzynierii oprogramowania; pierwsze warsztaty w tej serii odbyly sie w 1969 r.

Jednym z istotnych wydarzeń będzie panel plenarny poświęcony pamięci prof. Zdzisława Pawlaka, wybitnego polskiego naukowca, autora teorii zbiorów przybliżonych. Zaproponowany przez niego model dostarcza narzędzi matematycznych do formalnego opisu zróżnicowanych i niedokładnych danych. Ze względu na rosnąca ilość tego typu informacji i potrzebę zaawansowanych narzędzi analitycznych, zaproponowana przez niego metoda zyskuje coraz większą popularność.

Po zakończeniu konferencji, w dniach 15-16 września zaplanowano dodatkowe warsztaty organizowane przez europejską platformę współpracy naukowej w zakresie technologii – COST, Oddział Mazowiecki PTI oraz Polski Oddział IEEE Computer Society.

Główni prelegenci (key-note speakers):

Clemens Szyperski – główny menedżer projektów inżynierii oprogramowania w Microsoft, wcześniej zarządzał działem rozwoju i badań. Zajmuje się usługą analizy strumieniowej w technologii Azure. Do 2007 r. związany z australijskim Queensland University of Technology, wcześniej studia post-doc realizował w Międzynarodowym Instytucie Informatycznym na Berkeley University. W latach 1993-94 był współzałożycielem i szefem badań w Oberon Microsystems, gdzie stworzył BlackBox Component Builder. Podczas konferencji przedstawi wykład pt. „Service focus and focused service composition”.

Stan Matwin – obecnie wykłada na Dalhousie University i w Instytucie Podstaw Informatyki PAN; posiada tytuł emerytowanego profesora Uniwersytetu w Ottawie, gdzie przez wiele lat prowadził Laboratorium analizy tekstu i uczenia maszynowego. Wykładał na wielu innych uniwersytetach europejskich i amerykańskich. Jest autorem i współautorem ponad 250 artykułów naukowych. Podczas konferencji wygłosi wykład pt. „Big Water Meets Big Data: Analytics of the AIS Ship Tracking Data”.

Michael Segal – ukończył Uniwersytet Ben-Guriona, gdzie również obronił pracę doktorską. Studia post-doc odbył pod kierunkiem prof. Davida G. Kirkpatricka z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej. Głównym obszarem jego badań są sieci sensoryczne i typu ad-hoc. Jest znany z tego, że wraz z współpracownikami wykonał analizę wydajności algorytmu Least Cluster Change (LCC), który jest często używany w sieciach typu ad-hoc. Jako pierwszy wprowadził także do użycia pojęcie kluczy wielokryterialnych w sieciach ad-hoc. Podczas konferencji wygłosi wykład „Location always matters: how to improve performance of dynamic networks?”.

Frederik Ahlemann – ukończył Uniwersytet w Münster, specjalizując się w systemach informatycznych. Pracował jako konsultant zarzadzania projektami IT. W niemieckim oddziale European Bussiness School kierował centrum kompetencji w zakresie strategicznego zarządzania projektami IT. W 2012 r. otrzymał tytuł profesora na Uniwersytecie Duisburg-Essen. Podczas FedCSIS 206 wygłosi wykład pt. „How digital transformation shapes corporate IT: Ten theses about the IT organization of the future”.

Więcej informacji - https://fedcsis.org/