Badanie stanu realizacji projektów informatycznych

Polskie Towarzystwo Informatyczne wznawia badania dotyczące stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce. W obecnej edycji projektu badawczego analizie zostaną poddane przedsięwzięcia informatyczne z lat 2014-2017.

Organizatorzy zapraszają do udziału w badaniu instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje branżowe, firmy i organizacje IT, które realizują projekty Informacyjne jako wykonawcy, zamawiają projekty informacyjne jako beneficjenci lub są ich interesariuszami. Anonimowa ankieta dostępna jest na stronie http://www.pmresearch.pl/ankieta/. Wyniki będą dostępne w internetowym systemie badawczym dla osób, które przyczynią się do pozyskania reprezentatywnych informacji. Przewidziane są również nagrody, które zostaną rozlosowane wśród uczestników badań ankietowych.

Celem badania jest doskonalenie zarządzania projektami na podstawie doświadczeń z prowadzenia polskich projektów informacyjnych kończących się sukcesem – chodzi o zbadanie czynników wpływających na usprawnienie elementów zarządczych, korzyści biznesowych i efektów technologicznych. Badacze zamierzają także zanalizować czynniki, które są przyczyną niepowodzeń przedsięwzięć w obszarze IT. Projekt jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie jak zarządzać ryzykiem projektu, aby minimalizować zagrożenia i maksymalizować szanse powodzenia. Efektem badania ma być utworzenie bazy wiedzy dobrych praktyk zarządzania projektami informacyjnymi w Polsce.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Kazimierz Frączkowski. Patronat nad projektem objął Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie Project Management Polska (International Project Management Association – IPMA Polska) oraz Project Management Instutite Wrocław Branch.